Statutter for Nidaros BHKs Æresmedlem

Etter enstemmig innstilling fra Nidaros BHKs styre, kan årsmøtet med 2/3-dels flertall, etter skriftlig avstemming, innvotere æresmedlemmer.

Æresmedlemskap kan bare tildeles medlemmer som har gjort en helt ekstraordinær innsats for Nidaros BHK over svært lang tid.

Utnevningen foretas på klubbens årsmøte.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Statutter for tildeling av Nidaros BHKs Ærespris

Nidaros Brukshundklubbs Ærespris utdeles til den person som har utmerket seg som en god ambassadør for klubben, og utført arbeide til det beste for klubben langt utover det man kan forvente. Vedkommende må ha vært medlem av klubben sammenhengende i minimum 10 år.

Det voteres over tildelingen uten debatt.

Statutter for tildeling av Årets Nidarosekvipasje

Årets Nidarosekvipasje tildeles den ekvipasje som gjennom siste sesong, på en fremragende måte har representert Nidaros Brukshundklubb. Vedkommende skal vurderes, ikke kun gjennom sin innsats med egen hund, men også som en viktig bidragsyter i miljøet.

Årets Nidarosing
Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over det som forventes i sin innsats for klubben. Prisen kan tildeles enkelt personer eller grupper/komiteer.
Prisen deles ut på årsfesten.

Hedersbevisninger

Styret kan på selvstendig grunnlag, eller etter forslag fra medlemmer utdele hedersbevisninger til medlemmer som har utmerket seg administrativt eller sportslig inneværende sesong. Hedersbevisningen utdeles på klubbens årsavslutning.