Referat fra årsmøte i Nidaros Brukshundklubb 2018

 

Tid: Mandag 13. Mars 2018 kl 19.00
Sted: Rolia Grendahus

1. Åpning

Fungerende leder Lidvard Auflem åpnet møtet.

 

 1. Godkjenning av fremmøtte representanter

Antall stemmeberettigede var 28.

 

 1. Konstituering
  Valg av dirigent: Øivind Juul Schjetne ble valgt.

Valg av sekretær: Hege Bye Flyen ble valgt.

Underskrift av protokoll: Bjørnar Nordbotten og Kristin Estenstad ble valgt-
Valg av tellekorps: Inger Lande og Anette Mjøen ble valgt-

 1. Godkjenning av innkalling

Merknad til innkallingen:

Fristene for innkalling til årsmøte nedfelt i loven ikke overholdt.

Vedtak: Innkallingen godkjent.

 1. Godkjenning av dagsorden

Forslag fra Øivind Juul Schjetne:

Årsmøtet skal godkjenne klubbens årsregnskap. Dette inngår som pkt. 7 på dagsorden. Punktene etter pkt. 7 forskyves tilsvarende.

Vedtak: Dagorden med forslag fra Øivind Juul Schjetne godkjent.

 

Møtet lovlig satt.

 1. Beretninger

Punktvis gjennomgang av styrets beretning.

Merknader til årsberetningen:

Ny tekst Regnskap/økonomi: Regnskap fra Regnskapsfokus AS mottatt 13. mars fremlegges årsmøtet uten revisjon.

Medlemsutvikling: Nedgang i antall medlemmer på ca. 30.

Grasrotandelen: Kr. 23331,- mottatt.

 

Vedtak: Styrets beretning enstemmig godkjent.

Komiteenes beretning fremlegges årsmøtet til orientering.

 • TTO m/merknad

Merknad: Anita K. Johansen og Lidvard Auflem utdannede dommere innen NBF.

 • TTO
 • TTO
 • TTO
 • TTO m/merknad
 • Merknad: Siri Coldevin Vikan og Lisbeth Dalshaug.
 • TTO
 • TTO
 • TTO m/merknad

Merknad: Årsmøtet uttrykker sterk kritikk til at komitemedlemmene forlater sine verv i perioden. Ved fratreden fra verv skal styret varsles om dette omgående. Styret skal vurdere om komiteene skal kompletteres før nytt årsmøte. Lydighetskomiteen har forsømt dette.
Klubbmestre:

Klasse 1: Solveig Johanne Strøm Aaknes & Alva
Klasse 2: Solveig Strand & Vilje
Klasse 3: Ingrid Askim & Mhiike
Klasse fci3: Hege Gåsterud & Pixie

 • TTO m/merknad

Avholdte stevner: Teknisk ansvarlig for NKKs int. utstilling på Leangen.

 

 1. Regnskap
  Gjennomgang av utvalgte poster i det fremlagte regnskapet.

Merknad til regnskapet: Det fremlagte regnskapet fremlegges ikke i den stand årsmøtet kan akseptere. Det er stor usikkerhet på hva som er regnskapsført, komiteregnskapene mangler, og vedlagt regnskapet følger en oversikt over bilag, hvorav flere mangler, jfr. regnskapsførers merknad.

Vedtak: Av årsmøtet valgte nytt styre, pålegges å innhente alle tilgjengelige bilag, herunder komiteenes regnskaper, og vedtar videre saksbehandling i samarbeid med de valgte revisorer. Årsregnskapet fremlegges revidert i ekstraordinært årsmøte.

 

 1. Fastsettelse av kontigent for 2019

Vedtak: Kontingenten videreføres uforandret.

9. Innkomne forslag

 1. Medlemsmøter

Forslagsstiller. Rita Thobroe

Styret bør avholde minst 3 medlemsmøter pr. år for sine medlemmer. Medlemsmøte rett etter avholdt årsmøte, deretter fordelt utover året og ved behov.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

 1. Nidaros BHKs visjon

Forslagsstiller: Ny Lydighetskomité v/Gunhild Engen

Vi i lydighetskomitéen har kommet frem til noen stikkord som vi ønsker skal komme frem i Nidaros’ sin visjon:

– Alle raser og nivå skal føle seg velkommen

– Man skal gjøre hverandre god

– dele erfaringer og kunnskap

– fremme kunnskap om hund og hundetrening

– skape et inkluderende miljø

Vedtak: Saken fremlegges av styret i medlemsmøte.

 1. Nytt lovforslag

Forslagstiller: Styret
Lovforslaget bearbeides og endres av årsmøtet på følgende paragrafer:

 • 3.1 Høyeste myndighet
 • 3.5 Ekstraordinært årsmøte

Vedtak: Det fremlagte lovforslaget med de endringer årsmøtet vedtok, følger som vedlegg til årsmøteprotokollen. Loven legges ut på klubbens hjemmeside når denne er godkjent av Norsk Kennel Klubb.

 

 1. Valg
  Styret:
  Leder: Torgeir Rui valgt for 1 år

Nestleder:                  Lena Haller Buseth                valgt for 2 år

Kasserer:                    Anne Marit Kvernrød             valgt for 1 år

Sekretær:                   Hege Bye Flyen                      valgt for 2 år

Styremedlem:            Bård Iversen                          IPV

Brukskomite:

Leder:                         Bjørnar Nordbotten               valgt for 2 år

Elisabeth Parelius                  IPV

Lidvard Auflem                      valgt for 1 år

Kristin Estenstad                   IPV

Hege Bye Flyen                      valgt for 2 år

Elin Hagestande                    valgt for 1 år

Rita Thobroe                          valgt for 2 år

Lars Fossum                          valgt for 2 år

 

Kurskomiteen:

Leder:

Ingen forslag fra valgkomiteen fremlagt. Styret og valgkomite bør jobbe freover for å fylle disse postene, som er en av klubbens største inntektskilder.

 

Agilitykomite:
Leder:                         Tina Renate Dypdalen           IPV

Bård Iversen                          IPV

Bjørnar Flønes                                   valgt for 2 år

Anniken Gundersen               valgt for 2 år

Lisbeth Dalhaug                     valgt for 2 å

Arne Johnsen                         IPV

 

Lydighetskomite:
Leder:                         Gunhild Engen                       valgt for 1 år

Solveig Strand                                   valgt for 1 år

Tonje Braa                             valgt for 2 år

Marit Veronika Bakksæter    valgt for 1 år

Marit Elin Eide                       valgt for 2 år

Ragnhild Wærnes                  valgt for 1 år

Mette Edvardsen                   valgt for 2 år

Rallylydighetskomite:

Leder:                         Lena Haller Buseth                IPV

Kristin Tolstad Uggen                       valgt for 1 år

Solfrid Buvik                          valgt for 1 år

Berit Pettersen                      valgt for 2 år

Andrea Hånes                        valgt for 2 år

Inger Lande                            valgt for 2 år

 

RIK:

Leder:                         Gunnar Aagesen                    valgt for 2 år

Cathrine Sallup                      IPV

Hanne Trøan                          valgt for 2 år

Silje Slagnes                          IPV

 

Testekomite:

Leder:                         Øivind Juul Schjetne              IPV

Marit Hansen                         valgt for 2 år

Odd Inge Christensen            valgt for 1 år

 

Redaksjon:

Leder:                         Siri Coldevin Vikan                 valgt for 2 år

Lisbeth Dalhaug                     IPV

 

Banekomite:

Leder:                         Gunnar Aagensen                  valgt for 1 år

Daniel Øvre                            valgt for 2 år

Lidvard Auflem                      IPV

Jan Ole Østerli                                  valgt for 2 år

Støttekomite:

 

Revisor:

                                   Øivind Juul Schjetne              valgt for 1 år

Anette Mjøen                        valgt for 1 år

 

Repr. NKK-region:                                                    alle valgt for 1år

Leder

Nestleder

Øivind Juul Schjetne

Vara:                          Anette Mjøen

 

Valgkomite:                                                              alle valgt for 1 år

Leder:                         Arne Johnsen

Bjørnar Strand

Øivind Juul Schjetne

Vara:                          Bjørnar Nordbotten

 

Alle valg enstemmig vedtatt

 

 1. Avslutning

Nyvalgt leder Torgeir Rui takker av de som trer ut av styrer og komiteer, takket funksjonærene på årsmøtet for vel utført jobb, og ønsket alle nye tillitsvalgte velkommen.

 

Møtet avsluttet kl.22:40

 

 

 

 

Hell 13.03.2018

 

 

 

______________________________

Hege Bye Flyen (sign.)

Referent

 

 

 

______________________________                      ________________________________

Bjørnar Nordbotten (sign.)                                       Kristin Estenstad (sign.)