Vedtak 12/16
Vi innfører Vipps. En konto pr gruppe

Vedtak 3/18
Disponibelt beløp i komiteene bør maksimalt være kr. 20. 000 kr til en hver tid. Overskytende beløp overføres til hovedlagets konto (utdypet/revidert 1.2.2020) 

Vedtak 8/18
Vi oppretter en ny hedersbevisning:

Årets Nidarosing 
Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over det som forventes i sin innsats for klubben. Prisen kan tildeles enkelt personer eller grupper/komiteer.
Prisen deles ut på årsfesten.

Årsmøtevedtak_2_2019 
Nidaros BHK vedtar at alle nye championater i årsmøteperioden tildeles en championat-plakett. Ansvaret for å levere inn resultater og dokumentasjon til styret ligger hos den enkelte og/eller hos den eventuelle komiteen.

Årsmøtevedtak_3_ 2019
Årsmøtet -19 i Nidaros BHK vedtar at kasserer i klubben får en årlig kompensasjon på kr 6000,-
Begrunnelse: Styret ser at den jobben som kasserer har og gjør er mer enn det som kan regnes som vanlig dugnadsinnsats. Styret mener beløpet er en passende kompensasjon basert på hva det ville kostet å sette regnskapet bort til et firma. Styret mener det er viktig at klubben har kontroll/styring på engen økonomi.

Vedtak 28/19
Nidaros BHK’s hjemmeside ble i 2019 ikke lenger mulig å oppdatere (utgått) og det hadde i lenger tid vært store problemer ift sikkerhet/hacking.
Styret velger firma «Erlend Rygg» som er det beste tilbud knyttet til både sikkerhet/brukervennlighet og service/pris. Tilbudet inkluderer drift ett år.

 

Vedtak 82/19

Komiteene kan ikke forplikte klubben økonomisk uten at styret blir informert. Unntak er nødvendige utgifter i forbindelse med avvikling av stevner, for eksempel dommerutgifter og baneleie.
Treninger/ leie av lokaler skal være selvfinansierende. Utgiften for leie skal deles på antall som deltar på trening. Påmeldinger til slike treninger skal være økonomisk bindende.
Komiteene skal ikke ha økonomisk kompensasjon utover komitegodtgjørelse, med mindre det er vedtak på dette, eller at det er godkjenning fra styret.

Vedtak 2/20
Styret har kommet fram til at vi i 2020 prøver ut at hovedkasserer, fører alle regnskap for klubben. Komiteene ved leder/økonomiansvarlig har fortsatt tilgang til konto/kort. Komiteene betaler fortsatt utgifter, men sender bilag/faktura til hovedkasserer. 
Det blir laget en egen rutine for dette.

Vedtak 3/20
Styret vedtar å avvikle kontantkassene. Dette skjer på bakgrunn av at kassene ikke blir brukt, og at alle komiteene har vipps.

Vedtak 8/21

Alle investeringer av utstyr skal meldes inn til styret før innkjøp. Dette for at styret kan koordinere om utstyret alleredes finnes i klubben.

Vedtak 24/21:
Instrukstørgodtgjørelse kr 350 timen

Vedtak 16/23
Aktiviteter i komitéene
a) Interne møter i komitéene
Vedtak: Komitéene skal ved behov for møte i kom. planlegge
dette på egen treningskveld
b) Interaktiv kalender for baner og klubbhus
Kalender/årshjul for aktiviteter kommende år utarbeides innen
utgangen av året. Aktiviteter og arrangementer legges
fortløppende inn i kalenderen.