Norgesmesterskap

Medlemmer som representerer klubben i offisielle norgesmesterskap, kan etter søknad motta økonomisk støtte til deltakelse.

 • Påmeldings-/deltakeravgift dekkes uavkortet.
 • Overnatting dekkes med inntil 400 kr/døgn.
 • Kjøring med egen bil: 1,20 kr/km. Tillegg pr. passasjerer: 0,30 kr/km.
 • Maksimal støtte (utover påmeldingsavgift): 1500 kr.

Søknaden sendes styret. Kvitteringer/reiseregning vedlegges.

Skjema for Reiseregning

Nordisk og internasjonale arrangement

 • Maksimal støtte: 3000 kr.

Ungdomsaktiviteter

Styret kan, etter søknad, vurdere støtte til medlemmer under 25 år for ulike aktiviteter av offisiell karakter, f.eks. NKKU-samlinger, rekruttlandslag og lignende. Støtten dekker maksimalt deltakeravgiften.

Retningslinjer og satser gjeldende fra 19. mai 2011.

Støtte til instruktørkurs, trinn 1 og trinn 2

Medlemmer som ønsker å delta på instruktørkurs kan søke om støtte. Styret og kurskomiteen vurderer søknaden, og kan innvilge støtte etter følgende vilkår.

 1. Forutsetningen for å kunne søke om støtte, er at søkeren tilfredsstiller de formelle krav NKK stiller for å kunne gå opp til eksamen.
 2. Søker betaler kursavgiften i sin helhet.
 3. NBHK betaler søker 50 % av innbetalt kursavgift etter at eksamen er bestått.
 4. Søker plikter å holde 4 kurs for NBHK ila. en pliktperiode på 4 år, fra søker har bestått eksamen.
 5. Kurs avholdt i pliktperioden avlønnes ihht. vanlig instruktørlønn.
 6. Misligholdes pliktperioden skal søker tilbakebetale NBHK ¼ av mottatt støtte for hvert kurs som ikke er avholdt

Retningslinjer gjeldende fra 1. januar 2012.