Informasjon til klubber og forbund, 26. mars kl 15:30

Redusert drift i NKK – avlysning og flytting av arrangementer og årsmøter – søknad om momskompensasjon m.m.

Tirsdag varslet myndighetene at alle tiltakene som ble innført fra og med 12. mars blir videreført. I første omgang til over påske, til og med 13. april. Aktiviteter, treninger, konkurranser og utstillinger vil fremdeles være forbudt. Ny informasjon er lovet 8. april.

Redusert drift i administrasjonen fra 1. april

1. april permitteres store deler av staben i NKKs administrasjon på Holmlia helt eller delvis.

Helse- og registreringsavdelingen vil ha sterkt redusert bemanning. Registreringstjenester og avlesing av røntgenbilder, samt DNA-tester vil bli behandlet. Spørsmål om medlemskap og kontingent vil bli besvart, men det må forventes forlenget svartid. NKK-butikken holder åpent for å søke inntekter.

Det er en belastning for våre medarbeidere å være permittert. Noen vil jobbe gradert, noen vil være fullt permittert i noen uker nå. Av hensyn til de ansattes situasjon, og for å sikre at henvendelser blir korrekt mottatt, ber vi dere i klubber og forbund om å ikke ringe eller sende epost til enkeltmedarbeidere i denne tiden.

Benytt felles-mailer når dere kontakter oss:

·       Org.avd@nkk.no vedr. saker som gjelder årsmøter, disiplinærsaker og andre organisatoriske forhold

·       utstilling@nkk.no med evt. praktiske spørsmål om arrangementer

·       regnskap@nkk.no, medlem@nkk.no, info@nkk.no, registrering@nkk.no, helse@nkk.no, it-hjelp@nkk.no og kommunikasjon@nkk.no vil også bli betjent i denne perioden.

Informasjon om alle funksjoner hos NKK i permitteringsperioden kan dere finne her.

Store økonomiske tap, både sentralt og i klubber og forbund

NKK har avlyst både Kristiansand, Bergen og Ålesund, og vurderer nå NKK Sandefjord. Avlysningene medfører økonomiske tap for både NKK sentralt, påmeldte til utstillingene og teknisk arrangør.

I perioden 12. mars og ut april måned har 130 klubber og forbund avlyst til sammen 240 arrangementer.

Samlet har NKKs klubber, forbund og sentralleddet hatt en inntektssvikt på rundt 7 millioner i mars og april. Dette er en kritisk situasjon for mange av oss.

Ber myndighetene om hjelp

Vi har behov for økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon skal kunne bestå også etter koronakrisen.

Vi har opprettet dialog med Kulturdepartementet og sendte i går over en oversikt om hvordan den vedtatte tiltakspakken til idrett og frivillighet kan møte behovene NKK har – både sentralt og hos dere klubber og forbund. Vi løfter også behovet for andre midler og støttebehov.

Vilkårene for tiltakspakken skal være klare fredag. Det er også varslet nye tiltak for frivilligheten også da.

Vi håper det vil gi gode nyheter, men ber alle være forberedt på at det er urealistisk at alle våre tap vil kunne bli dekket.

Flytting/avlysning av terminfestede arrangementer

Vi oppfordrer til at alle arrangementer som nå rammes av aktivitetsforbudet så langt det er praktisk mulig flyttes til et senere tidspunkt i 2020.

Dersom arrangør velger å avlyse, vil dette ikke gi konsekvenser i forhold til fremtidige arrangementer. Utsettelser berøres ikke av ordinære regler.

Melding om flytting/avlysning sendes til utstilling@nkk.no. Det må påventes ventetid for bekreftelse på endring.

Utsatte årsmøter skal ikke meldes til NKK

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes. Dette er informert om i tidligere utsendt informasjon. Vi får litt oppfølgingsspørsmål rundt årsmøter, og presiserer at det er opptil styret i klubben å ta beslutning vedr. utsetting.

Dere trenger ikke informere NKK sentralt dersom dere velger å utsette årsmøtet, men vi oppfordrer til å informere medlemmene deres godt. Det anmodes om at medlemmene respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

Dersom årsmøtet avlyses, vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Utvidelsen av styrerollen for styremedlemmer som ville vært på valg i år gjelder kun frem til førstkommende årsmøte og ikke ny styreperiode (typisk to år).

Søknad om momskompensasjon må leveres innen 1. juni

Søknadsfristen for momskompensasjon er som vanlig 1. juni.

Det er viktig å overholde denne fristen, selv i den ekstraordinære situasjonen vi er oppe i – vi har ikke fått signaler om at fristen utsettes fra myndighetene.

Siden mange årsmøter utsettes, har Lotteritilsynet anbefalt at regnskap signeres av hele styret og sendes inn sammen med søknaden innen 01.06.20, og at godkjenning fra årsmøtet kan ettersendes frem til og med 01.08.20. Dersom det skulle bli endringer i regnskapet etter avholdt årsmøte, kan dette endres på et senere tidspunkt.

Vi må undersøke nærmere hvordan dette skal gjøres for dem som avlyser årets årsmøter.

Send uansett inn søknad som vanlig innen 1. juni. Søknaden sendes inn til momskompensasjon@nkk.no.

Gjeldende regler fra myndighetene

Det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer, i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende regler, og disse finner dere best på myndighetenes egne informasjonssider:

·       For oppdatert informasjon om koronasmitte og hund, se Mattilsynet:https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koronavirus.38033

·       For oppdatert informasjon til befolkningen om de nasjonale krisetiltakene, se www.helsenorge.no/koronavirus

·       For oppdatert informasjon til klubber og forbund vedr. deres fremtidige arrangementer mv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

·       For til enhver tid oppdatert informasjon om NKKs tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona

Se våre nettsider for informasjon fra Hovedstyret (18. april).

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk