Informasjon til klubber, forbund og regioner, 7. april kl 17:30

Stans i idretts- og kulturarrangementer til den 15. juni

 

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien.

Mange klubber, forbund og regioner må avlyse/utsette sine utstillinger og prøver den nærmeste tiden. Dessverre innebærer også vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni. Vi må også avlyse NKK Tromsø i midten av juni.

Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig

Vi vet at dere – som vi – vil få mange spørsmål rundt hva dette betyr for de som har meldt seg på de ulike arrangementene som må avlyses.

For NKKs arrangement gjør vi gjeldende bruk av force majeure. Kjernen i force majeure er at tapet blir der det rammer. Vi understreker at det ikke er meningen at noen part skal tjene på avlysninger, heller ikke i force majeure-situasjoner.

Norsk Kennel Klub skal altså ikke ha noen fortjeneste på avlysningene på egne arrangementer. Det er pr nå et uoversiktlig kostnadsbilde grunnet situasjonen, men tilbakebetaling vil bli vurdert fortløpende, og separat for det enkelte arrangement.

Også klubber og forbund må avvente refusjon

Som vi informerte om i brev til klubber og forbund 18. mars, gjorde HS i ekstraordinært HS-møte 17. mars et vedtak om at oppgjør/aktivitetsavregning til klubber, forbund og regioner ble utsatt inntil videre. (Vedtaket er siden endret til at alle avholdte arrangement kan gjøre oppgjør/aktivitetsavregninger, og dette er gjort for de fleste.)

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

Over påske vil det bli mulig å søke midler fra krisepakken regjeringen har opprettet for idrett og frivillighet. Vi har tro på at både NKK sentralt og dere i klubber, forbund og regioner vil kunne få midler fra denne ordningen. NKK har også en søknad om lån hos vår bankforbindelse, dersom vi får dette, vil det avhjelpe likviditetssituasjonen.

Først når disse avklaringene er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer. Vurdering av kostnadsbildet med utgangspunkt i force majeure-prinsippet kan gjøres for å beslutte graden for tilbakebetaling. I vurderingen dere gjør er det viktig å merke seg at det vil bli belastet IT-avgift og aktivitetsavgift for de avlyste arrangementene. Klubber/forbund/regioner som velger å tilbakebetale full påmeldingsavgift via NKKs automatiske tjenester vil få en faktura tilsvarende disse avgiftene.

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

Det vil bli lagt ut informasjon om dette på NKKs nettsider i ettermiddag/kveld.

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk

Vi minner om NKKs fellesanbefalinger for aktiviteter

Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte.

Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020

Felles anbefalinger for aktiviteter

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det er opp til hver enkelt klubb/forbund å selvstendig vurdere om dere kan etterleve anbefalingene for aktiviteter dere ønsker å starte opp.

Det er ikke anledning til å avholde terminfestede arrangementer i tiden frem til og med 13. april.

Anbefalingene er også publisert på NKKs nettsider, her.

* Anbefalingene er utarbeidet med utgangspunkt i NIFs anbefalinger som de har laget i samråd med Helsedirektoratet.